Admissió

Per sol·licitar l’accés, cal que realitzis la sol·licitud d’admissió en línia. Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d’inscripció obligatòria (30,21 euros no reemborsables) amb targeta bancària de crèdit o de dèbit.

Preinscripció

Un cop formalitzada la sol·licitud d’admissió i estudiada la teva candidatura, en cas de ser admès al programa, s’expedirà el certificat de preadmissió al màster per part de la coordinació del programa.

Un cop rebuda l’admissió, has de formalitzar el prepagament de la matricula de màster oficial, mitjançant el pagament of 1.000 euros en concepte de prepagament de la matrícula (Reserva de plaça) i en el termini màxim de 10 dies mitjançant pagament online.

Satisfet aquest tràmit s’expedirà el certificat d’admissió.

Aquesta quantitat de 1.000 EUR es descomptarà de l’import final de la matrícula, no és retornable en cas que no formalitzis la matrícula i no es pot traslladar a un altre curs. En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la UAB es reserva el dret d’assignar la plaça a un altre aspirant, emplaçant la teva candidatura a la llista d’espera.

Per qualsevol incidència relacionada amb el pagament i/o matriculació, contacteu amb: carmen.llenas@uab.cat

Formes de pagament curs 2018/2019

Pagament únic:

S’aplicarà un 3% de descompte al total de la matrícula.

Estudiants nacional/UE: 70€
Preu crèdit 70€ x 60 ECTS = 4.200€.
Preu curs: 4.074€ (a descomptar l’import abonat per la reserva de plaça).

Estudiants extracomunitaris: 95€
Preu curs: 95€ x 60 ECTS = 5700€
Preu curs: 5.529€ (a descomptar l’import abonat per la reserva de plaça)

Pagament fraccionat:

Pagament fraccionat en dos terminis: 60% (setembre 2018) i 40% (desembre 2018)

Preu crèdit estudiants nacional/UE= 70€
Preu crèdit 70€ x 60 ECTS = 4.200€.

 • 1r pagament: 2.520€ (setembre 2018) a descomptar l’import abonat per la reserva
 • 2n pagament: 1.680€ (desembre 2018)

Preu crèdit estudiants extracomunitaris: 95€
Preu crèdit 95 x 60 ECTS= 5.700€

 • 1r pagament: 3.420€ (setembre 2018) a descomptar l’import abonat per la reserva
 • 2n pagament: 2.280 € (desembre 2018)

Deduccions en el preu de matrícula

 • Becaris Ministeri d´Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% the preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Família Nombrosa (no inclou família monoparental). Descompte del 50% del preu públic (*) dels crèdits matriculats.
 • Minusvalidesa. Descompte del 100% del preu públic (*) dels crèdits a partir del 33% de minusvalidesa.

*Les deduccions únicament s’apliquen a la part pública del preu del màster (Decret de preus públics de la Generalitat).

Devolucions imports inscripció / reserva de plaça i Matricula

Només es retornarà íntegrament l’import de la inscripció / reserva de plaça, en el cas d’anul·lació del programa del Màster, o bé quan s’hagi produït un error a l’admissió, imputable al Centre.

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l’import total de la matricula un 35% en concepte de despeses d’administració i serveis.

Documents a aportar per a la matrícula

Estudiants amb titulació espanyola:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic per les dues cares o comprovant de pagament de les taxes d’expedició del títol.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).
 • Original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa / justificació de la minusvalidesa, etc.. (si s’escau).
 • Resguard de la sol·licitud de beca.

Estudiants amb titulació estrangera:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat pel centre).
 • Fotocòpia autenticada del títol que t’ha donat accés al màster o del certificat acadèmic oficial que acrediti l’expedició.
 • Fotocòpia del passaport o cèdul·la d’identitat
 • 2 fotografies de mida carnet (originals, no fotocòpies).

* Sense la documentació degudament legalitzada no es tramitarà cap títol.

Logo per tutorial registration

Per a més informació consulta el tutorial de matricula així com la informació del web de la UAB