Aquesta informació ha estat actualitzada, si us plau visita

el SEGÜENT ENLLAÇ

Co-Emprenent

Actualitzem la informació d’aquest post informant-vos que hem desenvolupat una miqueta més la informació relativa al curs Co-emprenent. La informació detallada i complerta la trobareu disponible a partir de la segona setmana de setembre, que és quan també s’obrirà la inscripció. No obstant, si ABANS de VACANCES desitgeu tenir més informació al respecte, podeu descarregar el document adjunt a aquest post on trobareu una breu descripció del projecte (que encara no té nom oficial), així com la informació bàsica (preus, calendari, etc…). Preneu nota però que aquest ÉS UN DOCUMENT DE TREBALL PROVISIONAL i que aquesta informació pot estar subjecte a petits canvis, tot i que no seran canvis substancials

Espai formatiu per iniciatives col·laboratius
Us sembla que cada vegada hi ha més gent amb ganes de crear iniciatives col·lectives ja sigui per guanyar-se la vida o resoldre/facilitar elements de les seves vides?
Us sembla que hi ha un bagatge en projectes i persones del sector cooperatiu, de l’economia social, dels moviments socials, dels projectes autogestionats, de l’acadèmia heterodoxa… que pot ser valuós?
Us sembla que es poden sumar a les formes més acadèmiques de moltes formacions, altres elements més vivencials de “aprendre fent”?
Si la resposta és sí, estem en un punt semblant i pot ser que la nostra proposta us interessi. La idea, en tres paraules, seria crear una “experiència formativa col·laborativa” per facilitar poder emprendre projectes col·lectius o reforçar aquells en els quals ja hi participem.

Context
Cada vegada hi ha més gent amb la necessitat i les ganes de crear iniciatives col·lectives, ja sigui per guanyar-se la vida, per fer front a necessitats compartides amb altres persones, o per defensar interessos i promoure projectes que difícilment podrien prosperar si s’afrontessin de manera individual. Ens referim a grups de persones que creen cooperatives de treball, xarxes d’intercanvi i espais per a la col·laboració, cooperatives de consum, petits projectes empresarials, associacions de tot tipus, etc.

Però, alhora que es fa evident aquest enlairament de les formes col·laboratives d’emprenedoria social i econòmica, també surten a la llum les dificultats i els reptes que aquests emprenedors i emprenedores han d’afrontar, i que tenen a veure, en bona mesura, amb un doble tipus d’aprenentatge: el de les habilitats necessàries per a “gestionar” el projecte, i els aprenentatges associats al fet mateix de col·laborar. Quantes vegades hem sentit a parlar de bones idees que tenien sens dubte un lloc a la societat i/o al mercat, però que se’n van anar en orris per problemes d’organització, de lideratge, de manca d’estratègia o “de relació” entre les persones que les volien tirar endavant. Sense oblidar, per descomptat, que també ens han de sortir els comptes, que hem de saber comunicar la nostra idea, organitzar de manera eficaç la nostra emprenedoria, i tot el que comporta passar d’una “idea il·lusionant” a un “projecte viable”.

L’Escola de l’IGOP vol ser una Escola de la Col·laboració. Un lloc en el qual sigui possible la construcció i la transferència de coneixements útils per les iniciatives COL·LABORATIVES: econòmics, socials i sociopolítics.

Portem des de principis d’any treballant en un projecte que presentarem després de l’estiu i del qual, ara volem avançar algunes idees força i, sobretot, començar a rebre impressions.

L’objectiu
Crear una experiència formativa que ajudi a persones amb aquesta inquietud mitjançant eines pràctiques i experiències pròpies i alienes.

Qui

Característiques generals

 • mòduls formatius independents de manera que no hagi de ser tot o res però amb l’opció d’un itinerari integral per al que ho vulgui,
 • hi poden participar tant projectes com persones individuals, i disposarem de línies diferents (però confluents) per a tots dos,
 • potenciar l’aprenentatge entre iguals com a clau de l’efectivitat de l’aprenentatge col·laboratiu i factor que permet abaratir preus,
 • preus que puguin ser assequibles però no subvencionats; part del pagament consistirà en aportar alguna cosa en espècies a l’espai formatiu,
 • potenciar la xarxa de relacions que sorgeixen de la confluència en un espai formatiu de persones amb inquietuds i circumstàncies similars i diverses,
 • intentar que tot estigui molt lligat a la realitat de muntar un projecte col·lectiu, a la pràctica real

Dates
Aquest espai formatiu tindrà lloc durant 5 mesos de finals de 2013 i principis de 2014. I la inscripció serà a partir de setembre però la informació precisa (horaris, dates, preus, programa …) estarà disponible a finals de juliol.

Estructura
L’estructura consta de tres potes essencialment:

 • Mòduls formatius temàtics que se submergeixen en les diferents esferes claus de crear i mantenir un projecte col·lectiu (organització, gestió, dimensió relacional, comunicació…) de la pràctica, la vivència. Un d’ells compartit amb el postgrau d’Economia Cooperativa (IGOP-UAB)
 • Un espai col·laboratiu basat espai físic de coworking, tallers pràctics, tutories col·lectives, presentacions, debats…
 • Una línia d’acompanyament personalitzat a projectes.

Interessat / interessada?
Si estàs interessat/ada en rebre informació sobre aquesta proposta escriu-nos a Escola de l’IGOP a igop.bcn@uab.cat

Necessitem que ens ajudeu a difondre-ho.

Co- Emprendiendo

Espacio formativo para emprendimientos colaborativos

¿Os parece que cada vez hay más gente con ganas de crear emprendimientos colectivos ya sea para ganarse la vida o resolverse/facilitarse elementos de sus vidas?
¿Os parece que hay un bagaje en proyectos y personas del sector cooperativo, de la economía social, de los movimientos sociales, de los proyectos auto-gestionados, de la academia heterodoxa… que puede ser valioso?
¿Os parece que se puede sumar a las formas más académicas de muchas formaciones otros elementos más vivenciales de “aprender haciendo”?

Si la respuesta es sí, pues estamos en un punto parecido y puede ser que nuestra propuesta os interese. La idea en tres palabras sería crear una “experiencia formativa colaborativa” para facilitar poder emprender proyectos colectivos o reforzar en los que ya participamos.

Contexto

Cada vez hay más gente con necesidad y con ganas de crear emprendimientos colectivos, ya sea para ganarse la vida, para hacer frente a necesidades compartidas con otras personas, o para defender intereses y promover proyectos que difícilmente podrían prosperar si se afrontasen de forma individual. Nos referimos a grupos de personas que crean cooperativas de trabajo, redes de intercambio y espacios para la colaboración, cooperativas de consumo, pequeños proyectos empresariales, asociaciones de todo tipo, etc.

Pero, a la vez que se hace evidente este despegue de las formas colaborativas de emprendimiento social y económico, también salen a la luz las dificultades y los retos que dichos emprendimientos deben afrontar, y que tienen que ver, en buena medida, con un doble tipo de aprendizajes: el aprendizaje de las habilidades necesarias para “gestionar” el proyecto, y los aprendizajes asociados al hecho mismo de colaborar. Cuántas veces hemos oído hablar de buenas ideas que tenían sin duda un hueco en la sociedad y/o en el mercado, pero que se fueron al traste por problemas de organización, de liderazgo, falta de estrategia, “de relación” entre las personas que las querían tirar hacia delante. Sin olvidar, por supuesto, que también nos deben salir las cuentas, que debemos saber comunicar nuestra idea, organizar de forma eficaz nuestro emprendimiento, y todo lo que conlleva pasar de una “idea ilusionante” a un “proyecto viable”

La Escuela del IGOP quiere ser una Escuela de la Colaboración. Un lugar en el que sea posible la construcción y la transferencia de conocimientos útiles para LOS EMPRENDIMIENTOS COLABORATIVOS: económicos, sociales y sociopolíticos.

Llevamos desde principios de año trabajando en un proyecto que presentaremos a la vuelta del verano y del que ahora queremos adelantar algunas ideas fuerza y, sobretodo, empezar a recibir impresiones.

El objetivo
Crear una experiencia formativa que ayude a personas con esta inquietud mediante herramientas prácticas y experiencias propias y ajenas.

Quiénes

Características generales

 • módulos formativos independientes de manera que no tenga que ser todo o nada pero con la opción de un itinerario integral para el que lo quiera
 • tanto proyectos como personas individuales pueden participar, y dispondremos de líneas diferentes (pero confluyentes) para ambos
 • potenciar el aprendizaje entre iguales como clave de la efectividad del aprendizaje colaborativo y que además permite abaratar precios
 • precios que puedan ser asequibles pero no subvencionados; parte del pago consistirá en aportar algo en especies al espacio formativo
 • potenciar la red de relaciones que surgen de la confluencia en un espacio formativo de personas con inquietudes y circunstancias similares y diversas
 • intentar que todo esté muy ligado a la realidad de montar un proyecto colectivo, a la práctica real.

Fechas
Este espacio formativo tendrá lugar durante 5 meses de finales de 2013 y principios de 2014. Y la inscripción será a partir de Septiembre pero la información precisa (horarios, fechas, precios, programa…). Estará disponible a finales de Julio.

Estructura
La estructura consta de tres patas esencialmente

 • Módulos formativos temáticos que se sumergen en los distintas esferas claves de crear y mantener un proyecto colectivo (organización, gestión, dimensión relacional, comunicación…) de la práctica, la vivencia. Uno de ellos compartido con el posgrado de Economía Cooperativa (IGOP- UAB)
 • Un espacio colaborativo basado espacio físico de coworking, talleres prácticos, tutorías colectivas, presentaciones, debates…
 • Una línea de acompañamiento personalizado a proyectos

¿Interesado/a?
Si estás interesado/a en recibir información sobre esta propuesta escríbenos a Escuela del IGOP a igop.bcn@uab.cat

Necesitamos que nos ayudéis a difundirla.