Mòduls teòrics (M1, M2, M3)| Octubre – Desembre

Durant els primers tres mesos (d’octubre a desembre) es cursen els mòduls teòrics del programa, amb l’objectiu d’aportar a l’alumne els elements bàsics per a la comprensió del context actual de las polítiques socials, així com de l’aproximació i visió que proposa l’acció comunitària. Aquests mòduls es poden cursar en modalitat presencial o a distància.

Modalitat presencial

Lloc:

 

Passeig Urrutia, 17, baixos – 08042 Barcelona

https://escoladeligop.com
Campus UAB, Edifici Blanc 08193 Bellaterra

Cerdanyola del Vallés

Horari:
Dilluns i Dimecres de 16.15h a 20.45h

Modalitat a distància

Seguiment de les sessions mitjançant la retransmissió via streaming (tant en viu com en diferit per facilitar la possibilitat de cursar aquests mòduls des de qualsevol lloc del món)

Campus Virtual de la UAB on es disposa del pla docent, continguts i material de consulta, així com s’interactua amb els docents, resta d’alumnes i tutor designat. Es genera així mateix, un espai de comunicació general del curs que es complementa amb grups de discussió (Fòrum).

Tutories online mitjançant correu electrònic i comunicació via Skype/ Google Talk

Mòdulsd’aproximació al territori (M4, M5, M6, M7) | Gener – Juny 2018

A partir del mes de gener es duen a terme la realització dels mòduls 4, 5, 6 i 7. La metodologia de treball d’aquests mòduls és presencial, a partir de la visita de casos i experiències concretes a barris i/o municipis de Catalunya on s’interactua amb els diferents actors implicats en el tema i es reben aportacions teòriques i pràctiques a l’entorn de les temàtiques de cada experiència. Aquesta aproximació té la finalitat de contribuir també a un primer exercici de reflexió per a la definició de la temàtica del Treball de Fí de Màster per part dels alumnes.

Els estudiants del Màster, una part dels professors i altres experts i professionals, coincideixen en les sessions intensives als territoris escollits, en un format de dos dies cadascuna que es realitza principalment en divendres i dissabte. La visita a cada cas consta d’una sessió preparatòria i altre de retorn i reflexió compartida.

Horari
Sessions  presencials Dilluns i dimecres, de 16.15h a 20.45h
Calendari visites casos i experiències:

Divendres: de 9h a 20h

Dissabte: de 9h a 15h (i/o sessió de tarda depenent de l’experiència a visitar

cap de setmana gener

cap de setmana febrer

cap de setmana març

cap de setmana abril

cap de setmana maig

cap de setmana juny

Dates supeditades a la confirmació de les experiències a visitar

Treball de Fí de Màster (M8) | Octubre   – Juny

Des de l’inici del programa i de forma simultània a la realització dels tots els mòduls, s’iniciarà el procés formatiu per a l’adquisició d’eines metodològiques de recerca i anàlisi que ajudaran l’alumne a realitzar el Treball de Fí de Màster

Per a la realització del Treball de Fí de Màster, els alumnes tindran assignat un tutor de referència que els acompanyarà en tot el procés. Aquest acompanyament combinarà trobades presencials a les pròpies visites als casos i experiències, amb el seguiment i comunicació continua.

Els alumnes que tinguin interès i disponibilitat horària suficient, podran incorporar-se a algunes de les investigacions que s’estiguin desenvolupant en aquell moment a l’IGOP des de la seva Escola ubicada a Nou Barris de Barcelona. Aquest fet no eximirà els alumnes de la realització del seu treball de Fí de Màster, tot i que se’ls possibilitarà relacionar-lo en les esmentades investigacions amb els casos treballats al Màster.